Kanalizačné prípojky

Kanalizačná prípojka

je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie, toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis ( Zák. č.442/2002 Z.z., § 4 ods.2)

Producentom odpadových vôd

vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ma uzatvorenú zmluvu o odovzdávaní odpadových vôd a vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie ( Zák.č.442/2002 Z.z., § 4 ods. 4)

Vlastník kanalizačnej prípojky

je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti (Zák. č.442/2002 Z.z., § 4 ods.8)

Odberateľ a producent sú povinní

1/ dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, alebo v prevádzkovom poriadku verej. kanalizácie a podmienky dohodnu-
té v zmluve uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
2/ v nevyhnutnej miere umožňovať vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod alebo verejnú kanalizá-
ciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie , zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny,
alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky
alebo kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť
3/ oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a čistení
odpadových vôd
4/oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle
5/ dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo inému neoprávnenému zásahu na meradle
6/ neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo
umiestnené
7/ oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s odovzdaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie
8/ oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú
kanalizáciu
9/odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využívať dodanú vodu ďalšiemu odberateľovi
10/ producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta (zák. č. 442/2002 Z.z., § 26 ods. 1,2 a 3)

Technické podmienky pre pripojenie vodovodnej (kanalizačnej ) prípojky

Všeobecné podmienky

1/Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s
vlastníkom verejnej kanalizácie, prípadne s prevádzkovateľom ( Zák. č. 442/2002 Z.z., § 22 ods. 1, § 23 ods. 1)

2/Vlastník alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky určené prevádzkovate-
ľom týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla a kapacita verejnej kanalizácie to
umožňuje ( Zák. č. 442/2002 Z.z., § 22 ods. 2, § 23 ods. 3)

3/Vlastník nehnuteľnosti alebo pozemku , na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a splniť technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej
území sa nehnuteľnosť alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti alebo pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný
spôsob nakladania s odpadovými vodami. V prípade, že sa kanalizačná prípojka považuje za vodnú stavbu, vlastník nehnuteľnosti túto povinnosť nemá ( Zák.č. 442/2002 Z.z.,
§ 23 ods. 2)

4/Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej
kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku
pre viac nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť (Zák. č. 442/2002 Z.z., § 23 ods. 4)

5/Vlastník alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie môže odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ak :
- zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta
- zneškodňovanie odpadových vôd mimo verejnej kanalizácie nepoškodí povrchové vody a podzemné vody
- zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácií je technicky nemožné alebo ekonomicky neúnosné
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo verejnej kanalizácie
- obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho
nakladania s ním
- to neumožňuje kapacita verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
- zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane meradla (Zák. č. 442/2002 Z.z., ods. 23 ods.10)

6/Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejnú kana-
lizáciu a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na kanalizačnej prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty (Zák.č 442/2002 Z.z., § 17 ods. 3b, § 18 ods.3b)

Navrhovanie (projektovanie) vodovodných a kanalizačných prípojok

Navrhovanie a výstavba kanalizačných prípojok sa vykonáva v zmysle ON 755411 (STN 756101), montážnych predpisov výrobcov a týchto technických podmienok. Projektová
dokumentácia musí byť vypracovaná odborne spôsobilou osobou.
- trasa prípojky má byť priama, čo najkratšia, bez zbytočných lomov
- v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov sa prípojky stavieb a pozemkov na verejné
rozvodné siete a pripojenie drobných stavieb a pozemkov považujú za drobnú stavbu
- projektová dokumentácia kanalizačnej prípojky, ktorá sa považuje za drobnú stavbu je vyhotovená v zjednodušenej forme a to v rozsahu požiadaviek prísl.stavebného úradu
- zjednodušená projektová dokumentácia by mala obsahovať minimálne :
a) situáciu, resp. situačný nákres ( v M 1:100, alebo 1:200) s vyznačením pripojovanej nehnuteľnosti, kanalizačnej prípojky s kanal.šachtou, miesta napojenia prípojky na ve-
rejnú kanalizáciu a ostatných verejných sietí
b) výpočet svetlosti kanalizačnej prípojky
c) kladačský plán, súpis materiálu, prípadne pozdĺžny profil prípojky
d) zakreslenie podzemných vedení s vyjadrením ich správcov
- projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky ( vrátane vytýčenia inžinierskych sietí) si žiadateľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Kanalizačné prípojky môžu byť navrhnuté z nasledovných materiálov :

a) pre plastové potrubia PVC-U kanalizačných prípojok sa môže použiť len potrubie s kruhovou tuhosťou minimálne SN8 podľa STN EN ISO 9969, s neštrukturovanou
stenou, plnostenné, hladké, podľa STN EN 1401, maximálna hodnota SDR = 34
b) v prípade hrdlového spoja sa uprednostňuje potrubie s predĺženým hrdlom
c) pre plastové potrubia z PP sa môže použiť potrubie podľa STN EN 1852 s kruhovou tuhosťou minimálne SN8 podľa STN EN ISO 9969, s neštrukturovanou stenou, plno-
stenné, hladké, bez penového jadra, maximálna hodnota SDR = 34
d) pre budovanie kanalizačných prípojok sa používa materiál potrubia PE len v prípade ak je aj hlavná uličná stoka z tohto materiálu

Meranie prietoku odpadovej vody a šachty

1/ Spôsob merania a umiestnenie revíznej šachty sa navrhujú podľa požiadaviek prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
2/ Revízne kanalizačné šachty (komory) možno navrhnúť - viď vzor

Technické podmienky pre zriadenie vodovodnej ( kanalizačnej) prípojky

Zriadenie kanalizačnej prípojky je vybudovanie prípojky (vrátane kanalizačnej šachty) na náklady žiadateľa (odberateľa alebo producenta) bez pripojenia na verejnú vodovodnú (kanalizačnú) sieť. Zriadenie prípojky môže vykonať aj iný subjekt, oprávnený k vykonávaniu týchto prác. Všetky uvedené práce sú na náklady žiadateľa o prípojku.

Pripojenie kanalizačnej prípojky

je samostatné prepojenie kanalizačnej prípojky na verejný vodovod, kanalizáciu. Pripojenie môže vykonať prevádzkovateľ kanalizácie alebo odborne spôsobilá firma na základe žiadosti žiadateľa o prípojku. Pripojenie sa vykonáva na náklady vlastníka nehnuteľnosti.
1) pred samotnou realizáciou prípojky je žiadateľ povinný :
- odsúhlasiť projektovú dokumentáciu s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v zmysle stanovených technických podmienok prevádzkovateľa
- ohlásiť drobnú stavbu a zabezpečiť na príslušnom úrade súhlas na prekopávku cesty a verejných priestranstiev
- vyplniť žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a túto odsúhlasiť, resp. potvrdiť prevádzkovateľom verejnej kanalizácie
- uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie
- v prípade realizácie prípojky prevádzkovateľom uzavrieť zmluvu o dielo
- predložiť nasledovné doklady :
a) potvrdenú žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
b) zmluvu o odvádzaní odpadových vôd
c) projektovú dokumentáciu schválenú v stavebnom konaní
d) list vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti
e) povolenie k zvláštnemu užívaniu komunikácie alebo verejného priestranstva
f) vyjadrenie správcov inžinierskych sietí k prípojke
g) súhlas príslušného stavebné úradu k zriadeniu prípojky

2) zriadenie kanalizačnej prípojky si zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady
3) pripojenie na verejnú kanalizáciu sme zrealizovať prevádzkovateľ verejnej kanalizácie alebo odborná firma
4) zriadenie kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou

Kanalizačnú prípojku môže zriadiť :
1) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na základe objednávky žiadateľa o pripojenie
2) iný subjekt, oprávnený k vykonávaniu týchto prác ( odborná firma)

A) zriadenie kanalizačnej prípojky prevádzkovateľom verejnej kanalizácie
1) uzatvorenie zmluvy o dielo na kanalizačnú prípojku s vodárenskou spoločnosťou
2) kontrola splnenia technických podmienok pre kanalizačnú prípojku - žiadateľ si môže výkopové práce a vybudovanie kanalizačnej šachty zabezpečiť sám alebo realizáciu
týchto prác môže objednať aj u prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v rámci zmluvy o dielo
2a) ak si výkopové práce a vybudovanie kanalizačnej šachty zabezpečí sám žiadateľ, oznámi splnenie týchto prác prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie, ktorý vykoná v
teréne dodržanie technických podmienok. Po odsúhlasení zrealizuje kanalizačnú prípojku podľa schválenej PD a vykoná napojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanali-
záciu.

B) zriadenie kanalizačnej prípojky iným oprávneným subjektom
- je potrebné doložiť doklad o oprávnenosti subjektu na výkon prác
- žiadateľ je povinný prizvať prevádzkovateľa verejnej kanalizácie ku kontrole nasledovných prác :
1) k vykonaniu tlakových skúšok kanalizačnej prípojky
2) ku kontrole správnosti napojenia na verejnú kanalizáciu
3) ku kontrole kanalizačnej prípojky pred jej zasypaním
4) k likvidácií jestvujúcej prípojky ( ak bola predtým vybudovaná )
Vlastník nehnuteľnosti , prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie orientačných značení a zistené ohrozenie alebo poškodenie tohto označenia je povinná bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

Ostatné podmienky

1/ Revíznu šachtu alebo komoru na kanalizačnej prípojke je žiadateľ povinný vybudovať v súlade s platnými normami a všeobecne právnymi predpismi. Pri použití hotového výrobku musí byť tento označený značkou zhody v zmysle zákona o stavebných výrobkoch č. 69/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2/ Žiadateľ je povinný vopred dohodnúť termín realizácie kanalizačnej prípojky s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a taktiež termín pripravenosti výkopu
v mieste napojenia kanalizačnej prípojky na pripojenie na verejnú kanalizáciu
3/ So zemnými prácami na kanalizačnej prípojke možno začať len po vybudovaní revíznej kanalizačnej komory, alebo vstupnej kanalizačnej šachty, ktorú v teréne stavebne odsúhlasí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
4/ Cez kanalizačnú prípojku možno do stokovej siete odvádzať iba odpadové vody, ktoré mierou znečistenia a množstvom zodpovedajú požiadavkám platných predpisov a prevádzkovému poriadku, ak sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom kanalizácie inak a tieto podmienky budú uvedené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd
5/ Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Návrh kanalizačných prípojok väčších ako DN 200 je potrebné doložiť hydrotechnickým
výpočtom
6/ Zaústenie proti toku v uličnej stoke je neprípustné
7/ V prípade delenej stokovej sústavy (budovanej aj dodatočne) musí byť preukázané, že odpadové vody sú odvádzané z nehnuteľnosti (objektu) oddelene
8/ V nevyhnutnom prípade ak je potrebné vykonať zmenu trasy alebo sklonu je to možné urobiť len v kanalizačnej šachte alebo spádovisku
9/ Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky DN 200 je 1% a DN 150je 2%
10/ Pre kanalizačné prípojky platia hodnoty určené pre stoky v STN 736005 ako najmenšie vodorovné vzdialenosti medzi súbežnými podzemnými vedeniami
technickej vybavenosti a najmenšie zvislé vzdialenosti medzi križujúcimi sa podzemnými vedeniami technickej vybavenosti
11/ Územie nad kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané ani vysadené stromami. Zastavanie sa netýka
pozemných komunikácií
12/ Kanalizačné prípojky, ktoré sú vodnými stavbami musia byť vybavené šachtou umožňujúcou meranie prietoku a odber vzoriek. Takéto prípojky sa zaúsťujú do stokovej siete len sútokovými šachtami DN 1000 na stoke verejnej kanalizácie
13/ Kanalizačné prípojky významných producentov musia byť zaústené do stokovej siete sútokovou šachtou
14/ Kanalizačné prípojky DN250 a väčšie sa zaúsťujú do stôk v sútokových šachtách alebo v sútokových komorách
15/ Budovy občianskej vybavenosti (školy, úrady, nemocnice..) a rozsiahle objekty (veľkoplošné alebo inak významné) musia byť napojené na stokovú sieť sútokovou šachtou
16/ Každá nová kanalizačná prípojka ak je napojená mimo vstupnej revíznej šachty na verejnej kanalizácii, musí byť vybavená revíznou komorou s minimálnym priemerom:
16.1/ s minimálnym priemerom ø400 mm alebo menšou stranou obdĺžnika min. 400 mm pre hĺbku šachty do 2,0m Podmienkou ich použitia je zabezpečenie primeranej kontroly a údržby kanalizačnej prípojky, teda musí byť umožnené aj bezproblémové zavedenie čistiaceho zariadenia do kanalizačnej prípojky
16.2/ s minimálnym priemerom 800 mm alebo menšou stranou obdĺžnika min. 800 mm pre hĺbku šachty nad 2,0 m. Podmienkou ich použitia je zabezpečenie primeranej kontroly a údržby kanalizačnej prípojky, teda musí byť umožnené aj bezproblémové zavedenie čistiaceho zariadenia do kanalizačnej prípojky
16.3/ šachta na kanalizačnej prípojke vo verejnom priestranstve pod cestnou komunikáciou musí byť riešená podľa podmienok štandardov pre kanalizačné šachty, teda betónová s priemerom 1000 mm, vstupný komín priemer minimálne 600 mm, tesnenie prefabrikovaných dielcov elastomérnym tesnením uprednostňuje sa spoj typ Q.1, hrúbku steny skruže určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
17/ Kanalizačné revízne komory na prípojkách umiestnené na území odvodňovanej nemovitosti nemajú byť vzdialené od oplotenia nemovitosti viac ako 2 m
18/ Pre potrubia do DN300 je možné použiť pre pripojenie len spôsob s vložením tvarovky odbočky do stoky verejnej kanalizácie
19/ Pre potrubia DN400 a viac sa použijú len povolené postupy dodatočného napojovania kanalizačných prípojok, ktoré môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
20/ Na prípojky dažďových vôd musia byť osadené v systéme vnútornej kanalizácie lapače strešných splavenín
21/ Po realizácii prípojky zástupca prevádzkovateľa skontroluje pred zasypaním kvalitu prác, použité materiály a spôsob napojenia a zhotoví fotodokumentáciu, a prevezme a skontroluje údaje od zhotoviteľa o použitom materiály potrubia uvedené výrobcom na rúre. Tieto údaje budú neoddeliteľnou súčasťou revíznej správy kanalizačnej prípojky a odovzdajú sa aj oddeleniu GIS
22/ Z každej budovanej kanalizačnej prípojky je zhotoviteľ povinný odpísať odfotografovať alebo inak zaznamenať všetky údaje z kanalizačnej rúry uvedené výrobcom. Údaje skontroluje zástupca investora a budúceho prevádzkovateľa a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby