Plynové prípojky

Sme jedna z mála realizačných firiem , ktoré nielen navrhnú technické riešenie , ale aj vybavia projekt a jeho odsúhlasenie u SPP, a.s. a následne zrealizujú a odovzdajú na komplet objednávateľovi .
Vyhotovujeme:
• vonkajšie plynovody, plynové prípojky
• zabezpečíme projekt plynovej prípojky a jeho odsúhlasenie u SPP, a.s.
• vnútorné plynovody
• rozvody technických plynov

Plynové prípojky
Plynovodná prípojka slúži na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný plynovod. Začína sa napojením na plynovod a končí pred hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia. Hlavný uzáver je súčasťou domového plynovodu.
Plynovodnú prípojku zriaďuje dodávateľ plynu alebo za podmienok ním určených aj iné oprávnené právnické alebo fyzické osoby. Vlastníkom plynovodnej prípojky je ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie. Vlastník je povinný zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravy. Dodávateľ plynu je povinný za úhradu plynovodnú prípojku prevádzkovať, udržiavať a opravovať, ak o to jej vlastník požiada.
• Zásady návrhu trasy prípojky
Každý objekt, ktorý tvorí samostatný celok, má mať samostatnú prípojku . Spoločnú prípojku môžu mať aj dva rodinné domy (dvojdom) alebo rozptýlené objekty na jednom pozemku.
Prípojka má byť priama, kolmá na os vozovky, v ktorej je uložený plynovod. K obvodovej stene budovy, pri ktorej je prípojka ukončená, musí byť potrubie prípojky zo vzdialenosti 1 m vedené kolmo. Ak je prípojka vedená rovnobežne so základmi budovy, musí byť od nich vzdialená minimálne 1 m . Krytie potrubia prípojky je min. 0,8 m, max. 1,5 m. Minimálna vodorovná vzdialenosť od ostatných súbežných inžinierskych sietí je 0,4 m, minimálna zvislá vzdialenosť pri križovaní s inými vedeniami je 0,1 m. Prípojka je prednostne spádovaná do plynovodu s minimálnym sklonom 0,2 %.
Miesto ukončenia prípojky sa navrhne tak, aby umiestnenie hlavného uzáveru odberného plynového zariadenia zodpovedalo podmienkam dodávateľa plynu.
• Pripojenie plynovodných prípojok na plynovod
Nízkotlakové prípojky z oceľového potrubia sa na oceľový plynovod pripájajú dvoma spôsobmi, a to:
• Počas výstavby plynovodu navarením kolena v hornej časti,
• Na prevádzkovanom plynovode sa prípojka napojí na T-kus, navarený na plynovod zhora.
Ak je plynovod aj plynovodná prípojka z polyetylénu, použije sa T-kus s elektortvarovkami.
Strednotlaková prípojka sa vždy musí realizovať pomocou T-kusa so sedlom
• Montážne práce na plynovodoch a prípojkách
Stavebné a montážne práce pri zhotovovaní plynovodných prípojok môžu vykonávať len zhotovitelia (dodávatelia), ktorí majú na túto činnosť oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.
Pred začiatkom montážnych prác sa musí vizuálne skontrolovať priechodnosť rúr a ich vyčistenie. Zváranie rúr sa vykonáva na teréne. Armatúry a izolačné spoje sa montujú na potrubie až po jeho uložení do výkopu.
Na dne výkopu musí byť potrubie vystredené a rovnomerne podsypané a obsypané zhutneným pieskom (obr. 3.5). Pri prerušení montážnych prác a pred položením potrubia do ryhy musia byť voľné konce utesnené proti vzniknutiu vody a nečistôt.
Potrubie, okrem armatúr a rozoberateľných spojov musí byť pri tlakovej skúške zasypané. Armatúry sa môžu obsypať a zasypať až po tlakovej skúške, po prehliadnutí revíznym technikom a po geodetickom zameraní.
(obr. 3.5 Učebné texty str. 10/obr. 3 Uloženie potrubia vo výkope)
• Plynovody a prípojky z polyetylénu
Spájanie potrubia z polyetylénu sa vykonáva zváraním elektortvarovkami, metódou na tupo a mechanickými spojkami.
Zváranie na tupo možno použiť len pri rúrach s väčším vonkajším priemerom ako D 63 mm.
Zváranie polyetylénových rúr do D 63 mm vrátane sa vykonáva výlučne elektrotvarovkami.
Napojenie prípojky z polyetylénu na plynovod z polyetylénu možno vykonať len pomocou elektrotvarovky.
Montážne práce s polyetylénovými rúrami, tvarovkami a uzávermi možno vykonávať len do teploty ovzdušia min. +5oC.
V letnom období sa prepájacie zvary na polyetylénovom potrubí musia vykonať pri najnižšej dennej teplote, v skorých ranných hodinách.
Spojenie polyetylénovej časti potrubia s kovovou časťou sa vykonáva priechodkami.
Prípojky, domové regulačné stanice ( DRS )
Postup krokov pri realizácií prípojky, alebo domovej regulačnej stanice :
1. Predložiť žiadosť na SPP a.s. (skrátenie prípojky, predĺženie prípojky, zmena polohy prípojky).
2. SPP stanoví technické podmienky: vypracovanie PD (projektovej dokumentácie); odsúhlasenie PD na SPP a.s.; dohodnutie spôsobu odovzdania PZ (plynárenského zariadenia) do správy majetku SPP a.s. (darovanie, prenájom, odovzdanie za úhradu).
3. Oboznámime žiadateľa s potencionálnými dodávateľmi, ktorí majú oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach.
4. Žiadateľ osloví potencionálneho dodávateľa, ktorému predloží technické podmienky stanovené SPP a.s., odsúhlasenú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie (OHDS).
5. Vypracuje sa cenová ponuka.
6. Po akceptovaní ceny odberateľom bude vystavená zálohová faktúra.
7. Po preukázaní sa o zaplatení zálohovej faktúry, firma pristúpi k realizácii v rozsahu prác podľa objednávky.
8. Samotná realizácia.
9. Zabezpečíme technickú dokumentáciu, ktorá sa odovzdá žiadateľovi.