Vodovodné prípojky

Vodovodná prípojka

Podľa § 4 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu.
Prípojka je samostatná stavba. K stavbe prípojky je stavebník povinný zaistiť si v súlade so zákonom č. 50/1976 (stavebný zákon) rozhodnutie o umiestnení stavby a postupovať v súlade s týmto zákonom a pri príprave a realizácií stavby sa riadiť týmito technickými požiadavkami.

Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľností alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navŕtacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného predpisu (zák. č. 442/2002 Z.z., § 4 ods.1) ).
- je časť potrubia od verejného vodovodu až tesne za vodomer, alebo pred hlavný domový uzáver ( ak nie je osadený vodomer). Každá nehnuteľnosť má mať len jednu prípojku.

Odberateľ vody

je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ma uzavretú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi ( zák. č. 442/2002 Z.z., § 4 ods.3)

Vlastník vodovodnej prípojky

alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom vodovodu. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti (zák. č. 442/2002 Z.z., § 4 ods.6)

Vlastník vodovodnej prípojky je povinný

a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu
b) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode
c) zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady (Zák.č. 442/2002 Z.z., § 4 ods. 7)

Technické podmienky pre pripojenie vodovodnej prípojky

Všeobecné podmienky

1) Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu prípadne s prevádzkovateľom (Zák.č. 442/2002 Z.z., § 22, ods. 1, § 23, ods. 1)
2) Vlastník alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla a kapacita verejného vodovodu to umožňuje (Zák. č. 442/2002 Z.z., § 22, ods. 2, § 23, ods. 3)
3) Nehnuteľnosť alebo objekt možno pripojiť na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. S písomným súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu vodovodnú prípojku pre viac nehnuteľností, prípadne viac vodovodných prípojok pre jednu nehnuteľnosť alebo objekt (Zák. č. 442/2002, § 22, ods. 3)
4) Vlastník alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný
vodovod, ak žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na verejný vodovod určené prevádzkovateľom (Zák. č. 442/2002 Z.z., § 22, ods. 4)
5) Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ verejného vodovodu môže odmietnuť splnenie týchto požiadaviek. Ak to technické podmienky verejného vodovodu umožňujú, so súhlasom
prevádzkovateľa verejného vodovodu si žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zariadeniami na vlastné náklady (Zák. č. 442/2002 Z.z., § 22, ods. 5)
6) Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke (Zák. č. 442/2002 Z.z., § 4, ods. 5)
7) Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu (Zák. č. 442/2002 Z.z., § 4, ods. 11)
8) Prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejný
vodovod a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na vodovodnej prípojke a o umiestnení vodomernej šachty (Zák. č.442/2002 Z.z., § 17, ods. 3.b, § 18, ods. 3.b)

Potrebné dokumenty

TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ZRIADENIE VODOVODNEJ (KANALIZAČNEJ) PRÍPOJKY

Všeobecné podmienky

Zriadenie vodovodnej prípojky je vybudovanie prípojky (vrátane vodomernej šachty)na náklady žiadateľa (odberateľa) bez pripojenia na verejnú vodovodnú sieť. Zriadenie prípojky môže vykonať aj iný subjekt, oprávnený k vykonávaniu týchto prác. Všetky uvedené práce sú na náklady žiadateľa o prípojku

Pripojenie vodovodnej prípojky je samotné prepojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod Pripojenie môže vykonať výhradne prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe žiadosti žiadateľa o prípojku. Pripojenie sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa (resp. vlastníka) verejného vodovodu .

1) Pred samotnou realizáciou prípojky je žiadateľ povinný:
a) odsúhlasiť projektovú dokumentáciu s prevádzkovateľom verejného vodovodu (kanalizácie) v zmysle stanovených technických podmienok prevádzkovateľa
b) ohlásiť drobnú stavbu a zabezpečiť na príslušnom úrade súhlas na prekopávku cesty a verejných priestranstiev
c) vyplniť žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a túto odsúhlasiť, resp. potvrdiť prevádzkovateľom verejného vodovodu
d) uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom verejného vodovodu na odber pitnej vody z verejného vodovodu
e) v prípade realizácie prípojky prevádzkovateľom uzavrieť zmluvu o dielo
f) predložiť nasledovné doklady:
- potvrdenú žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod
- zmluvu o odbere pitnej vody
- projektovú dokumentáciu schválenú v stavebnom konaní
- list vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti
- povolenie k zvláštnemu užívaniu komunikácie alebo verejného priestranstva
- vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k prípojke
- súhlas príslušného stavebného úradu k zriadeniu prípojky
2) Zriadenie vodovodnej prípojky si zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady
3) Pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod môže vykonať odborne spôsobilá firma za prítomnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu .
4) O vodomeru môže vykonať len prevádzkovateľ verejného vodovodu .
5) Zriadenie vodovodnej prípojky musí byť v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou

Vodovodnú (kanalizačnú) prípojku môže zriadiť:
A/ prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe objednávky žiadateľa o pripojenie
B/ iný subjekt, oprávnený k vykonávaniu týchto prác
• vyjadrenie oddelenia vyjadrovacích činností, nie staršie ako 2 roky (ak podávate objednávku spolu sa o žiadosťou o vyjadrenie, neprikladá sa)
• situačný plán nehnuteľnosti z katastrálneho úradu
• list vlastníctva, prípadne iný doklad preukazujúci majetkovú podstatu
• právnické osoby kópiu výpisu z obchodného registra, resp. živnostenský list, IČO, DIČ, číslo účtu
• fyzické osoby kópiu občianskeho preukazu
• ak bude vodomer umiestnený do cudzej vodomernej šachty na “T“ kus, písomný (notársky, resp. matrikou overený) súhlas majiteľa vodomernej šachty
• v prípade umiestnenia šachty na cudzom pozemku, písomný (notársky, resp. matrikou overený) súhlas majiteľa cudzieho pozemku na umiestnenie vodomernej šachty, v ktorom sa zároveň zaväzuje umožniť prístup do šachty za účelom odčítania, opravy, údržby a výmeny vodomeru
• Po kladnom vyjadrení Oddelenia vyjadrovacích činností budete telefonicky kontaktovaný a dohodneme s Vami spôsob podpisu zmluvy (osobne, zaslanie poštou) a termín montáže vodomeru. Po realizácii bude odberateľovi zaslané jedno vyhotovenie podpísanej zmluvy.
• Na zriadenie prípojky majú rozhodujúci vplyv klimatické podmienky. Z tohto dôvodu sa montáž vodovodnej prípojky alebo vodomera v termíne od 15.11. do 15.3. nerealizuje. Objednávku je možné podať až po uvedenom termíne.

Technické podmienky

Trasa prípojky má byť priamočiara so spádom minimálne 0,3 % k verejnému vodovodu. Minimálna hĺbka pod upraveným terénom je 1,2 - 1,6 m (podľa teplotnej oblasti), max. 2 m. Aby sa vylúčilo riziko zamrznutia vody (s následným prasknutím potrubia), nemala by domová prípojka vystúpiť nad úroveň zeme, pokiaľ nebude aspoň 600 mm za vnútorným povrchom steny.
Minimálna svetlosť potrubí prípojky je:
  oceľová rúra – DN 32
  medená rúra – 35 mm (vonkajší priemer)
  plastová rúra – 40 mm (vonkajší priemer).

Vodovodné prípojky na verejných vodovodoch v teritoriálnej pôsobnosti jednotlivých vodárenských spoločností môžu byť navrhnuté z nasledovných materiálov:
a) Polyetylén (PE):
- u všetkých profilov prípojok z rozvodných radov PE
- u prípojok menších než DN 100 mm (RD a pod), pripojených na liatinové rozvodné rady
b) tvárna liatina (TVL):
- u prípojok z liatinových rozvodných radov, ak je svetlosť prípojky DN 100 mm a viac
c) oceľ (OC):
- možno použiť výnimočne v odôvodnených prípadoch na základe súhlasu prevádzkovateľa
verejného vodovodu

Ochranné pásmo

Doporučené ochranné pásmo je 2 m od osi potrubia na každú stranu. Pri trasovaní je nutné rešpektovať ustanovenia STN 73 6 05, určujúce minimálne vzdialenosti inžinierskych sietí.

Spôsob napojenia

Napojenie vodovodnej prípojky na verejnú vodovodnú sieť sa robí navŕtavacím pásom z boku alebo zhora za plnej prevádzky (u menších dimenzií do DN 50) alebo pomocou tvarovky s odbočkou (u väčších dimenzií). Prípojka musí mať v mieste napojenia na verejný vodovod osadený prípojkový uzáver (ventil) so zemnou zákopovou súpravou. Pri prechode prípojky základmi, stenou a pod. sa prestup opatrí chráničkou (napríklad z kameninového kanalizačného potrubia) s utesnením. Vodovodná prípojka sa navrhuje podľa STN 75 5401 a realizuje sa podľa STN 75 5402.

Meranie

Meranie vody pre každú vodovodnú prípojku je zabezpečené pomocou vodomeru, ktorý je umiestnený v podpivničených budovách maximálne 2 m od obvodového muriva. V nepodpivničených budovách sa vodomer osadzuje do šachty v budove alebo mimo nej. Za vodomerom musí byť nainštalovaný mechanický filter (môže byť súčasťou redukčnej alebo inej armatúry). Pre výmenu a kontrolu vodomeru sa pred ním musí osadiť uzáver. Za uzáverom sa musí osadiť výtoková (skúšobná) armatúra pre kontrolu funkcie spätnej armatúry (spätného ventilu alebo spätnej klapky), ktorá je inštalovaná na vnútornom vodovode. Za spätnú armatúru sa musí umiestniť výtoková armatúra pre odvodnenie potrubia.

Meranie prietoku pitnej vody, vodomerné zostavy a vodomerné šachty

1) Spôsob merania, vodomer a jeho umiestnenie sa navrhujú podľa požiadaviek prevádzkovateľa verejného vodovodu
2) Vodomerná zostava je spravidla umiestnená vo vodomernej šachte.
2)a) Vodomernú zostavu na PE prípojkách do DN 50 (2“) vrátane (závitové spoje) v smere toku vody tvorí:
- variabilná armatúra (fitinka) určená na spojenie potrubia pred vodomerom
- vstupný guľový ventil s teleskopickým nastavením dĺžky s pripraveným pripojením na PE
- vodomer závitový
- výstupný teleskopický ventil so spätnou klapkou a odvodnením
- nosný rám na uchytenie vodomeru (u nových prípojok)
- variabilná armatúra (fitinka) určená na spojenie potrubia za vodomerom

2b) Vodomernú zostavu na liatinových prípojkách DN 80 a viac (prírubové spoje) v smere toku vody tvorí:
- potrubie prípojky TP rúra dĺžky L=1,0m určená na spojenie potrubia pred vodomerom
- redukcia prírubová
- vodovodný uzáver
- filter
- prírubová tvarovka TP (ukľudňujúci kus) dĺžky podľa typu vodomeru a predpisov výrobcu
- vodomer prírubový
- prírubová tvarovka TP (ukľudňujúci kus) dĺžky podľa typu vodomeru a predpisov výrobcu
- montážna tvarovka
- spätná klapka
- prírubová tvarovka s odbočkou (T 100/80) s vypúšťaním (môže sa nahradiť navrtávacím pásom
s ventilom) - nie je povinná
- vodovodný uzáver
- redukcia prírubová
- potrubie prípojky TP rúra dĺžky L=1,0m určená na spojenie potrubia za vodomerom
2c) Ukľudňujúce dĺžky:
a) domové vodomery závitové – dostačujúcou ukľudňujúcou dĺžkou je dĺžka závitových
prípojok
b) združené a vertikálne vodomery priemyselné prírubové – 3 x DN pred vodomerom
a 1 x DN za vodomerom
c) horizontálne vodomery priemyselné prírubové – 5 x DN pred vodomerom a 1 x DN za
vodomerom
2.d Vodomerná zostava môže byť umiestnená:
- vo vodomernej šachte mimo budovy odberateľa
- v odôvodnených prípadoch a so súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu v budove
odberateľa vo vodomernej šachte (u nepodpivničených budov) alebo v suteréne
(u podpivničených budov, na suchom a vetranom mieste, potrubia nesmú byť zakryté), pričom vzdialenosť osadenia vodomeru od prvého prestupu vodovodnej prípojky cez základ, resp. stenu budovy odberateľa môže byť maximálne 3 m.Vodomer dodáva a montuje prevádzkovateľ verejného vodovodu
3) Vodomer sa osadzuje podľa montážnych predpisov výrobcu vodomeru
4) Dodávku celej vodomernej zostavy je možné objednať u vodárenskej spoločnosti.
5) Vodomerná šachta musí byť odvodnená a umiestnená čo najbližšie k hranici dotknutého
pozemku a verejného priestranstva
6) Umiestnenie vodomernej šachty pre bytové domy, areály a podobne musí StVPS a.s. posúdiť individuálne
7) Vo vodomernej šachte môže byť uložené len vodovodné potrubie
8) Vodomerná šachta musí byť zriadená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru
9) Vodomerné šachty možno navrhnúť betónové alebo plastové – viď príloha. Betónové šachty musia mať minimálne rozmery ako sú uvedené v prílohe. Kruhové plastové šachty by mali mať minimálny priemer 1 m a vodomerná zostava musí byť umiestnená pri dne šachty, nie pod poklopom. Môžu sa použiť aj plastové vodomerné šachty iných tvarov (obdĺžnikový, oválny), ktorých minimálny vnútorný rozmer je 650 x 400 mm a vodomerná zostava s odvzdušnením môže byť umiestnená pod termoizolačným poklopom (napr. typ Ekoprogres a pod.).